1386/10/19
در حاشیه دومین جشنواره هنر محیطی خلیج فارس - جزیره هرمز

* ــــــــــــــــــــــــــــــــــ....ــــــــــــــــــــــــــــــ *

این هم عکس های جزیره ی هزار و یک رنگ و بی نظیر هرمز
که قولش رو داده بودم

 

خلیج همیشه فارس

غروب جزیره ( دره سفید )

طلوع جزیره هرمز

بازی با نور


www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos and videos from Mansour Vahdani. Make your own badge here.
آخرین عکس ها :