1387/10/09


دانی از چه رو گاه گاه آید زلزله ، چون زمین هم میکند با نام زینب هلهله . دانی از چه رو گاه گاه توفان میشود ، صحنه جنگیدن عباس اکران میشود . آغاز ماه محرم را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض مینمایم .

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos and videos from Mansour Vahdani. Make your own badge here.
آخرین عکس ها :