1388/02/30
عنوان از شما ( بشکرد )


بشکرد یا همان بشاگرد که به تازگی شهرستان شده و از مناطق خیلی محروم ایران محسوب میشه و این عکس مطعلق به دور افتاده ترین مناطق این شهرستان جدید هست و جالب اینجاست که نان را روی سنگ می پختند و آب آشامیدنی از روخانه با آب کثیف و بدون برق در کپر ( خانه ای از برگ دختان خرما و چوب آن ) زندگی میکنند خیلی از این افراد شناسنامه ندارن و مریض هستند که هیچ امکانات بهداشتی و پزشکی موجود نیست  غذای عمده مردم بشکرد از عدس ، متوتا ( ماهی ریز به اندازه دو بند انگشت ) و آب فلفل ( ما نه خوردیم و نه دادن به ما ) و هزاران مشکل دیگه ...

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos and videos from Mansour Vahdani. Make your own badge here.
آخرین عکس ها :