1388/04/13
سینا

ویرایش و نویز عمدی بوده !


13 رجب، سالروز میلاد پیشوای متقین و جلوه رحمت و عدالت رب العالمین،امیرالمؤمنین، حضرت علی بن ابیطالب (علیه السلام) و روز پدر بر همه ی شما مبارک باد .www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos and videos from Mansour Vahdani. Make your own badge here.
آخرین عکس ها :